Список лікарських рослин казахстану тому 18 (4)

17.06.2016

Список лікарських рослин казахстану тому 18 (4)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН

ТРУДИ ІНСТИТУТУ БОТАНІКИ І ФИТОИНТРОДУКЦИИ

Л. М. Грудзинская, Н.Р. Гемеджиева

СПИСОК

ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН КАЗАХСТАНУ

Том 18 (4)

Алмати

2012

УДК 581. 527.5 + 631.6.02

Л. М. Грудзинская, Н.Р. Гемеджиева. Список лікарських рослин Казахстану (Довідкове видання). – Алмати, Видавництво. 2012 — с.

Рецензенти: доктор біологічних наук, професор Л. К. Мамонов

доктор біологічних наук В. І. Кокорева

Наведено попередній систематичний список лікарських рослин Казахстану, складений на підставі аналізу флористичних, ресурсоведческих, фітохімічних, этноботанических та ін. джерел, який нараховує понад 1500 видів судинних рослин з 134 сімейств. Список лікарських рослин Казахстану дозволяє проводити науково прогнозований пошук перспективних для практичного використання лікарських рослин Республіки.

Цей список видано в рамках державного замовлення за бюджетною програмою «Грантове фінансування наукових досліджень», за проектом « Скринінг природної флори Казахстану на наявність рослин з лікарськими властивостями та розробка пропозицій щодо оптимізації їх використання».

Матеріал призначений для ботаніків, фитохимиков, фармакологів та інших фахівців науково-дослідних установ, а також для студентів і викладачів біологічного, медичного та хімічного профілю.

ISBN

© Л. М. Грудзинская, Н.Р. Гемеджиева

© Інститут ботаніки і фитоинтродукции КН МОН РК

Затверджено вченою радою РГП «Інститут ботаніки і фитоинтродукции» КН МОН РК, протокол № від « » липня 2012 року.

ВСТУП

Збереження і раціональне використання рослинних ресурсів нашої планети є сьогодні глобальною проблемою міждержавного рівня. Почався процес змін клімату ставить під загрозу збереження природної рослинності і самої середовища проживання людини. Тому в сучасних умовах «…інвентаризація природних рослинних ресурсів як на регіональному, так і на загальнонаціональному рівнях, поряд з узагальненням і поповненням новими відомостями про корисні властивості, є фундаментом для розробки науково-обґрунтованого алгоритму раціонального використання рослинних багатств» [1].

Рослинний світ Казахстану характеризується багатим генофондом і унікальними запасами корисних рослин, в першу чергу, дикорослих видів, що володіють лікарськими властивостями, значна частина яких перспективна для досліджень хімічного складу та біологічної активності метаболітів, у першу чергу, біологічно активних речовин, що представляють собою наукомістку і конкурентоспроможну продукцію, що користується зростаючим попитом на світовому ринку.

Лікарські рослини служать цінним сировиною для отримання фітопрепаратів з широким спектром фармакологічної та терапевтичної дії, які є швидкодіючими, не володіють кумулятивними властивостями і меншою мірою супроводжується небажаними побічними ефектами. Активно розвиваються в усьому світі дослідження в галузі хімії природних сполук постійно збільшують число лікарських видів. Тільки за останні роки і тільки в Казахстані, отримані нові ефективні медичні препарати з казахстанських аконітів, дельфиниумов, василистников, пустырников, гармали і цілого ряду інших.

Сучасна оцінка видового різноманіття лікарської флори і її ресурсного потенціалу особливо актуальна в умовах суверенного Казахстану, коли виробництво медичних препаратів з лікарських рослин безпосередньо пов’язано з забезпеченістю фармвиробництва рослинною сировиною. Незважаючи на давню історію застосування та фитохимического вивчення лікарських рослин, до теперішнього часу в Казахстані не проведена інвентаризація лікарської флори, немає достатньо повної і узагальненої аналітичної зведення, що відбиває її сучасний стан та перспективи вивчення.

Інвентаризація видів лікарської флори, узагальнені дані щодо їх застосування та локалізації на території Казахстану повинні полегшити пошук нових природних сполук та створення сучасних фітопрепаратів, сприяти формуванню стійкої сировинної бази і, в той же час, сприяти виробленню охоронних заходів щодо запобігання генетичних втрат невивченою частині потенційно корисних рослин. Початковим етапом інвентаризаційних досліджень є формування анотованого списку лікарських рослин.

Проведений нами аналіз доступної флористичної літератури і підрахунок загальної кількості корисних видів казахстанської флори виявив, що найбільш численними є групи лікарських, кормових, декоративних, технічних, медоносних і ефіроолійних рослин. Найбільше лікарських видів виявлено в колекціях: Asteraceae Dumort. (136), Lamiaceae Lindl. (83),Ranunculaceae Juss. (80),Fabaceae Lindl. (79),Rosaceae Juss. (76),Apiaceae Lindl. (58),Brassicaceae Burnett (57),Scrophulariaceae Juss. (47),Polygonaceae Juss. (43),Chenopodiaceae Vent. (40) і т. д. [2-42].

У цьому списку подано більше 1500 видів лікарських рослин. Список включає латинська, російська, казахське назви виду, а також застосування його у практичній чи народній медицині. Для зручності користування види рослин розташовані в алфавітному порядку за загальноприйнятою у світовій ботанічній практиці латинськими назвами. Укладачі списку вважають наведену інформацію попередньої, оскільки вивчення біорізноманіття казахстанської флори триває.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1 Рослинні ресурси Росії: Дикоростучі квіткові рослини, їх компонентний склад і біологічна активність. Т. 1. Сімейства Magnoliaсeae – Juglandaceae, Ulmaceae, Moraceae, Cannabaceae, Urticaceae / Отв. ред. А. Л. Буданцев. — СПб.; М. 2008. — 421 с.

2 Грудзинская Л. М. Есимбекова М. А. Гемеджиева Н.Р. Мукин К. Б. Дикорослі корисні рослини Казахстану (каталог). — Алмати, 2008. — 100 с.

3 Павлов Н.В. Рослинна сировина Казахстану. — М-Л., 1947. — 552 с.

4 Байтенов М. С. Флора Казахстану: Ілюстрований визначник родин і родів.- Алмати, 1999. – Т. 1 — 400 с.

5 Байтенов М. С. Флора Казахстану. Родовий комплекс флори. – Алмати, 2001. — Т. 2. – 280 с.

6 Абдуліна С. А. Список судинних рослин Казахстану. — Алмати, 1999. — 187 с.

7 Ілюстрований визначник рослин Казахстану. — Алма-Ата, 1969. Т. 1. — 645 с.; 1972, Т. 2. -522 с.

8 Медведєва Р. Р. Лушпа О. У. Бризгалова Л. Д. Аталыкова Ф. М. Никанорова А. Л. Лікарські рослини Алма-Атинській області // Лікарські рослини Казахстану. – Алма-Ата, 1972. – С. 3-54.

9 Червона книга Казахської РСР. Рідкісні і знаходяться під загрозою зникнення види тварин і рослин. Ч. 2. — Алма-Ата, 1981. — 263 с.

10 Сініцин Р. С. Нові лікарські рослини Казахстану. — Алма-Ата, 1982. — 128 с.

11 Атлас ареалів і ресурсів лікарських рослин Казахстану / колектив авторів. – Алмати, 1994. – 168 с.

12 Кукенов М. К. Рахімов К. Д. Аверіна В. Ю. Гемеджиева Н.Р. Аталыкова Ф. М. Кузьмін Е. В. Моїсеєв Р. К. Синіцина В. Р. Суюншалиева У. Г. Ряховська Т. В. Лікарські рослини Казахстану та їх використання. – Алмати, 1996. — 343 с.

13 Кукенов М. К. Рахімов К. Д. Курамысова В. І. Адекенов С. М. Аверіна В. Ю. Гемеджиева Н.Р. Перелік раціональних прописів зборів і чаїв з лікарських рослин Казахстану: методичні рекомендації. — Алмати, 1997. — 41 с.

14 Кукенов М. К. ботанічне ресурсознавство Казахстану.-Алма-Ата, 1999. – 160 с.

15 Список офіційно визнаних лікарських рослин // Керівництво по роботі з лікарськими рослинами / під ред. Беклемішева Н.Д. – Алмати, 1999. – С. 95-132.

16 Грудзинская Л. М. Список лікарських рослин Алмаатинского ботанічного саду // Керівництво по роботі з лікарськими рослинами. — Алмати, 1999. — С. 133-139.

17 Егеубаева Р. А. Гемеджиева Н.Р. Айдарбаева Д. К. Кузьмін Е.Ст. Моїсеєв Р. К. Список дикорослих лікарських рослин по областях Казахстану // Керівництво по роботі з лікарськими рослинами. — Алмати, 1999. — С. 150-158.

18 Егеубаева Р. А. Дикорослі ефірномаслові рослини південно-сходу Казахстану.- Алмати, 2002. — 241с.

19 Суюншалиева У. Г. Артемова Л. М. Коваленко Т. А. Аверіна В. Ю. Гемеджиева Н. Р. Егеубаева Р. А. Ліки з рослин / під редакцією Н.Д. Беклемішева. — Алмати, 2002. — 208 с.

20 Грудзинская Л. М. Нехаєнко Р. Н. Гемеджиева Н.Р. Аверіна В. Ю. Сучасний стан популяцій деяких лікарських рослин Західного Тянь-Шаню // Ботанічні дослідження Сибіру і Казахстану. – Барнаул, 2004. — Випуск 10. — С. 107-114.

21 Арыстангалиев С. А. Рамазанов Е. Р. Рослини Казахстану. — Алма-Ата, 1977. — 228 с.

22 Гемеджиева Н.Р. Стан вивченості і перспективи освоєння корисних рослин флори Казахстану // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: мат. Міжнародни. наук. конф. — Київ, 2006. — С. 88-91.

23 Егеубаева Р. А. Гемеджиева Н.Р. Кузьмін Е. В. Сучасний стан запасів лікарських рослин деяких хребтів Східного Казахстану // Проблеми ботаніки Південної Сибіру та Монголії: мат. 5 Міжнародни. науково-практич. конф. — Барнаул, 2006. — С. 79-86.

24 Дикорослі корисні рослини Росії. — СПб. 2001. — 663 с.

25 Рослинні ресурси СРСР: Квіткові рослини, їх хімічний склад, використання. Сем. Magnoliaceae — Limoniaceae. — Л.,1984/1985. — 460 с.

26 Рослинні ресурси СРСР: Квіткові рослини, їх хімічний склад, використання. Сем.Paeoniaceae — Thymelaeaceae . — Л.,1986. — 336 с.

27 Рослинні ресурси СРСР: Квіткові рослини, їх хімічний склад, використання. Сем.Hydrangeaceae — Haloragaceae . — Л.,1987. — 326 с.

28 Рослинні ресурси СРСР: Квіткові рослини, їх хімічний склад, використання. Сем.Rutaceae — Elaeagnaceae . — Л.,1988.- 357 с.

29 Рослинні ресурси СРСР: Квіткові рослини, їх хімічний склад, використання. Сем.Caprifoliaceae — Plantaginaceae .- Л.,1990. -326 с.

30 Рослинні ресурси СРСР: Квіткові рослини, їх хімічний склад, використання. Сем.Hippuridaceae — Lobeliaceae . — Л.,1991. — 198 с.

31 Рослинні ресурси СРСР: Квіткові рослини, їх хімічний склад, використання. Сем.Asteraceae .- СПб.,1993. — 350 с.

32 Рослинні ресурси Росії і суміжних держав: Квіткові рослини, їх хімічний склад, використання. Сем. Butomaceae — Typhaceae. — СПб. 1994. — 271 с.

33 Рослинні ресурси Росії і суміжних держав: У 2 ч. Ч. 1 — Сем.Lycopodiaceae — Ephedraceae ; ч. 2 — доповнення до 1-7-му томах. — СПб. 1996. — 571 с.

34 Рослинні ресурси Росії: Дикоростучі квіткові рослини, їх компонентний склад і біологічна активність. Том 1. Сімейства Magnoliaceae — Juglandaceae, Ulmaceae, Moraceae, Cannabaceae, Urticaceae / Отв. ред. А. Л. Буданцев. — СПб.; М. 2008.- 420 с.

35 Рослинні ресурси Росії. Дикоростучі квіткові рослини, їх компонентний склад і біологічна активність. Том 2. Сімейства Actinidiaceae — Malvaceae, Euphorbiaceae – Haloragaceae / Отв. ред. А. Л. Буданцев. — СПб.; М. 2009. — 520 з.

36 Рослинні ресурси Росії. Дикоростучі квіткові рослини, їх компонентний склад і біологічна активність. Том 3. Сімейства Fabaceae-Apiaceae / Отв. ред. А. Л. Буданцев. — СПб.; М. 2010. — 608 с.

37 Рослинні ресурси Росії, Дикоростучі квіткові рослини, їх компонентний склад і біологічна активність. Том 4. Сімейства Caprifoliaceae — Lobeliaceae / Отв. ред. А. Л. Буданцев. — СПб.; М. 2011.- 630 с.

38 Черепанов С. К. Судинні рослини Росії і суміжних держав. — СПб. 1995. — 516 с.

39 A. A. Ivaschenko, L. M. Grudzinskayа, N. G. Gemedjieva, Jaime A. Teixeira da Silva, N. A. Ryabushkina. Genetic Resources of Kazakhstan Flora: Experience, Basic Targets and Methods for Conservation of Flowering Plants // Floriculture, Ornamental and Plant Biotechnology. Advances and Topical Issues. Vol.1. 2006.- Pp.583-588.

40 N. Ryabushkina, N. Gemedjieva, M. Kobaisy, C. L. Cantrell. Brief Review of Kazakhstan Flora and Use of its Wild Species // Global Science Books The Asian and Australasian Journal of Plant Science and Biotechnology. Volume 2. Number 1 & 2. 2008.- Рр.64-71.

СПИСОК

ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН КАЗАХСТАНУ

Короткий опис статті: лікарські рослини Size: 2.98 Mb.; Л. М. Грудзинская, Н. Р. Гемеджиева. Список лікарських рослин Казахстану (Довідкове видання). – Алмати, Видавництво, 2012

Джерело: Список лікарських рослин казахстану тому 18 (4)

Також ви можете прочитати